Publications »

Legal Comparative Study

आइ.एल.ओ. आइ.एल.ओ. महासन्धी १६९ संग बाझिएका नेपालका ऐन नियमहरुको महासन्धी १६९ संग बाझिएका नेपालका ऐन नियमहरुको
अध्ययन अध्ययन पृष्ठभूमी

पृष्ठभूमी

आदिवासीहरूले पहिचान, भूमी, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं जीविकाको अन्तर्निहीत अधिकारलाई सिमान्तिकरण हुनबाट रोक्नका लागि अधिकार(Inherent Right)लाई विश्व समुदाय र राज्यले सम्मान र मान्यता प्रदान गरोस भन्ने मुद्दालाइ प्रमुख रुपमा उठाउदै आएका छन् । जैविक, भाषिक, सांस्कृ तिक तथा जातीय विविधताले सम्मृद्ध नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क(बि.स.२०५८)का अनुसार १०१ जात जाति र ९२ भाषा भाषी रहेका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को सूचिकृत ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरूको जनसंख्या देशको कूल जनसंख्याको ३७.२ प्रतिशतभन्दा बढि रहेको छ । यस ऐनको अनु सूचीमा सूचिकरण हुन नसकेका आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी आदिवासी जनजातिलाई पुनर्सूचिकृत गर्नको लागि प्रा.डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले ८१ जातिलाई आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचिकरण गर्न २०६७ चैत्र ३० गते नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।

For more information please click the link below:

Legal comparative study