Reports »

Institutional Good Governance Policy, 2011

 परिचय

आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघको आन्तरिक सु–शासन कायम गर्दै आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग होस भन्ने हेतुले यस “संस्थागत सु–शासन नीति २०६८’’ तयार गरिएको हो । यस अन्तरगत सर्वप्रथम सु–शासनको पृष्ठभूमी र यसका विभिन्न आधारहरु, यस नीतिको उद्देश्य तथा आवश्यकता, यस नीति तयार गर्दा प्रयोग गरिएका विधी,महासंघले अवलम्वन गर्नुपर्ने संस्थागतसु–शासन नीति एवं मान्यताहरु र अन्य विविध विषयहरुलाई समावेश गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही संस्था वनाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्ती गर्ने कार्यका लागि यो नीति तयार गरिएको छ, जस्को व्याख्या देहाय अनुसार गरिएको छ ।

 

For the more information please click the link  below:

Institutional Good Governance Policy, 2011