Publications

Overview:

Nepal’s biophysical diversity from massive mountain crests (8000m.) to Tarai plains (100 m.) reflects itself in her socio-cultural diversity of 23.8 million populations (2001 census). The National Foundation for Development of Indigenous Nationalities (NFDIN) Act of 2002 identified 59 indigenous nationalities in Nepal. There are 92 different languages (2001 census) depicting over 102 different castes andethnicity. However, by the latest study report of a High Level Task Force on reforming the list of indigenous nationalities formed by Government of Nepal has recommended 81 indigenous nationalities in its report submitted on 17th Feb. 2010. Their subsistence and livelihood is closely linked with ... Read More


आइ.एल.ओ. आइ.एल.ओ. महासन्धी १६९ संग बाझिएका नेपालका ऐन नियमहरुको महासन्धी १६९ संग बाझिएका नेपालका ऐन नियमहरुको
अध्ययन अध्ययन पृष्ठभूमी

पृष्ठभूमी

आदिवासीहरूले पहिचान, भूमी, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं जीविकाको अन्तर्निहीत अधिकारलाई सिमान्तिकरण हुनबाट रोक्नका लागि अधिकार(Inherent Right)लाई विश्व समुदाय र राज्यले सम्मान र मान्यता प्रदान गरोस भन्ने मुद्दालाइ प्रमुख रुपमा उठाउदै आएका छन् । जैविक, भाषिक, सांस्कृ तिक तथा जातीय विविधताले सम्मृद्ध नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क(बि.स.२०५८)का अनुसार १०१ जात जाति र ९२ भाषा भाषी रहेका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को सूचिकृत ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरूको जनसंख्या देशको कूल जनसंख्याको ३७.२ ... Read More


« previous12next »